viernes, 16 de noviembre de 2012

Vuitena setmana de classe

Us mostri la meva foto com a eina d´aquesta setmana, i el conflicte que pot ser per als més petits si és bona la pluja o no.

LLUVIA
Perquè plou? És bona la Pluja?


 http://www.flickr.com/photos/88452577@N08/8189591819/

 Aquesta setmana hem continuat parlant de competències, així que recordant el que vaig esmentar les setmanes anteriors sobre competències, vull numerar les competències bàsiques que són vuit:

1.    Comunicació lingüística i audiovisual
2.    Artística i cultural
3.    Tractament de l´informació i competència digital
4.    Matemàtica
5.    Aprendre a aprendre
6.    Autonomia i iniciativa personal
7.    Coneixement e interacció amb l´entorn físic
8.    Social i ciutadana
Per a treballar per competències no podem utilitzar o no existeix una metodologia pròpia però si unes condicions generals entre les que cap destacar les que totes tenen que tenir un enfocament  globalitzador (interdisciplinari “barreja de coneixements entre dos i tres disciplines” metadisciplinar “coneixements transversals”). És per aquest motiu que diem que el currículum quan treballem per competències es tracta d´un currículum global (diferents àrees), hem de dir que a Educació infantil aquesta barrera ja està superada, vull dir que la mestra de llengües no sols avalua quan esta donant la unitat didàctica pròpia sinó que també observarà en altres àrees.
Com que no hi ha ningú mètode per a treballar per competències analitzaré les diferents variables o factors, canvis curricular, canvis en les eines, de espai, de temps, de mestres, de organització... ja que per a ensenyar per competències es  necessari que hi hagin canvis.
En aprenentatge per competències les seqüències d´activitats (seqüències didàctiques) tenen que tenir les següents fases:
•    Establir els objectius
•    Identificar els problemes
•    Construcció o selecció de possibles esquemes de actuació.
•    Identificació del procediment a seguir
•    Revisió del coneixement disponible sobre cada un dels moments de la competència para planificar l´aprenentatge.
•    Aplicació en situacions reals i distintes.
Com he dit anteriorment, tenim que tenir en conte uns canvis; en primer lloc, esmentar el canvi del professorat.


                        El mestre és el encarregat de crear un bon clima de convivència en l´aula.
Per treballar per competències els mestres tenen que ser mestres sistemàtics amb les següents funcions:
•    Permetre la adaptació a les necessitats del alumnat.
•    Contar amb les aportacions i coneixements del alumnat.
•    Ajudar-los a donar sentit al que estan fent.
•    Establir reptes i desafiïs al seu alcanç (ZAP)
•    Oferir les ajudes adequades.
•    Promoure la activitat mental autoestructurant (metacognició).
•    Promoure l´autoestima i l´autoconcepte.
•    Promoure els canals de comunicació
•    Potenciar l´autonomia
•    Valorar les seves capacitats i esforç

Quan ja ha canviat el rol del mestre necessitarem una organització del centre.
A continuació vull compartir amb tots vosaltres que també al treballar per competències hi haurà una organització social de l´aula.
 Com no tots els alumnes aprenen de la mateixa manera ni al mateix ritme serà imprescindible una organització del aula, ja sigui en grans grups i col·lectives ( per una dinàmica general, al principi de l´activitat,..) normament són activitats basades en la comunicació i l´intercanvi oral com la assamblea de entrada on el pes el porta la mestra i la participació de l´alumnat és progressiva, grups heterogenis ( agrupació de alumnes amb diferents nivells i habilitats, el que més sap amb el que menys per construir, fomentar el diàleg) grups homogenis ( amb el mateix nivell cognitiu i les mateixes activitats), treball individual per reflexió del teu aprenentatge, la memorització, exercitació i aplicació dels conceptes treballats que poden treballar-se en racons de treball individualitzat (en Educació Infantil per treballar la plastilina, gomets...)
El problema és quan  la organització de l´aula es sempre individual, ja que per competències treballarem en grups, i potenciarem el treball en equip. Tal hi com diu Isabel Solé al llibre "Aprendre i ensenyar a l´educació infantil" podrem organitzar l´aula per racons ( racó de joc d´elaboració, intervenció i observació, racó de lectura, biblioteca i de llenguatge, racó de plàstica i d´habilitat manual...), alguns d´ells estaran presents tot el curs i altres tindran una vida més efímera depenent de la competència que estem treballant.

Aula. Rincones  
 http://www.flickr.com/photos/88452577@N08/8189591397/ silvia furio.
 (imatge de l´aula organitzada per racons amb mobiliari a l´abast dels alumnes)


 Són imprescindibles en aquest tipus de organització els ESPAIS i EL TEMPS., ja que tindrem que canviar la forma de treballar, aprofitant tots els racons interessants a l´aula, aprofitar els passadissos, la biblioteca, racons el l´aula, el pati (treballant el racó de la sorra i el joc amb pales), el barri...etc
Tenim que oferir un espai còmode i agradable per als nostres alumnes, buscant la manera més adient d´aprofitar l´espai al màxim. Serà important ficar-se en el lloc dels nostres alumnes, per exemple, a l´aula els mobles baixos amb prestatgeries que es poden moure de lloc i que poden servir per separar zones en un moment determinat i treballar millor una competència.
Treballar per competències implica que el temps per a desenvolupar una seqüència didàctica, ja no serà de una hora (tradicionalment era d´una hora), sinó que serà de varies hores o sessions per poder completar-la. Una distribució rígida del temps mai no té sentit, encara ho és més a l´educació infantil, on els ritmes de treball són molt variables. Tot el temps en educació infantil és educatiu. L´organització del temps ha de respondre a criteris de flexibilitat que permitin dedicar a cada tasca la durada necessària per assolir els seus objectius.
 Les competències impliquen una ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS, ja que tota intervenció pedagògica té que partir de les qüestions i problemes de la realitat que rodeja a l´alumne, és imprescindible que els continguts disciplinaris es presenten i treballen de forma globalitzada, per a que l´aprenentatge sigui el més significatiu possible.


A continuació mostri el vídeo on parla dels canvis curriculars. En aquest aspecte tinc que dir que els materials tenen que convertir-se en una ajuda per al mestre, una font de recursos per a tractar les distintes competències des de les característiques diferenciades dels contextos educatius i des de diversos ritmes d´aprenentatge dels alumnes, segons els diferents tipus de continguts i les estratègies de aprenentatge específic per a cadascun d´ells.


 No vull acabar sense parlar de les EINES, no podem obviar les noves tecnologíes ja que la societat ho demana, i tenim que preparar als alumnes per a que puguin desenvolupar-se correctament en la societat. Ja no és com abans on sols uns pocs privilegiats tenien accés, ara tots els alumnes tenen accés a elles, a l´infomació i ningú es sent discriminat.
Primerament per a poder donar unes eines als nostres alumnes tindrem que saber com a mestres utilitzar-les i saber quines eines son les més adequades per l´aprenentatge.
Les noves tecnologies per si soles no son màgiques, no fan que milloren els resultats sinó que tindrem que saber aplicar-les.


En quant a la avaluació ja ens endinsarem una altra setmana, sols vull dir que a Educació infantil serà global i continua.

Per anar acabant, vull reflexionar i dir el que hi he après, m´he concienciat que treballar per competències és molt complex, i porta molta feina darrere i molta responsabilitat i professionalitat per part del mestre i que no sols val tenir vocació.
Hi he après que puc treballar com a futura mestra en l´aula amb els racons de lectura, de joc, de treball en equip...etc, abans pensava que sols podia utilitzar l´aula o l´entorn de fora de l´escola per no molestar als altres cicles, però després d´aquesta reflexió tindré clar que puc utilitzar el pati, biblioteca o inclòs els passadissos de l´escola sempre respectant als altres.
Abans pensava que sí que hi havia una metodologia concreta, i ara hi he après que no hi ha cap metodologia especifica, que tindré que treballar de forma globalitzada per a construir el coneixement ( que saben els alumnes, què els hi dona interès, plantejar objectius...) i que de l´estudi d´un tema és poden derivar diferents treballs: en tallers, elaboració d´un mural en comú, visites a l´exterior de l´escola.
També hi he après que tenir les activitats planificades no vol dir tenir un esquema rígid sinò que permet adequar-les als interessos i a les necessitats que van sorgint, al igual que el temps que també serà flexible.
També esmentar que tindré que conèixer els meus alumnes amb observació, escoltant el que diuen ells,  investigació... per saber quin ritme d´aprenentatge tenen i poder saber com agrupar-los, el que més sap en el que menys ..
M´he concienciat que és convenient que el material segui a l´abast dels alumnes, però que no cal que sempre estigui tot a la seva disposició.
El meu objectiu serà formar alumnes participatius, reflexius i també m´he concienciat que vull utilitzar la tecnologia dolça amb els meus alumnes, no oblidar-me que ells son els protagonistes, saber com estan en tot moment i que la meva actuació com a mestra serà la que definirá una manera o una altra d´entendre els racons de jocs o tallers.
No hay comentarios:

Publicar un comentario